1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.proswim.sk, ďalej upravujú obchodný vzťah medzi kupujúcim (zákazníkom) a spoločnosťou Tutee cz s.r.o., IČO: 05014468, DIČ: CZ05014468 , ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len "predávajúci").

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

2. Objednávka a storno objednávky

Objednanie tovaru sa vykonáva prostredníctvom objednávkového formulára – nákupného košíka. Odoslaním objednávky súhlasíte s týmito podmienkami a s uvedenými platobnými podmienkami. Objednávka je záväzná a zrušenie objednávky je možné najneskôr v deň vystavenia objednávky e-mailom (v predmete e-mailu musí byť uvedené slovo „STORNO“) alebo po telefonickej konzultácii.

3. Cena tovaru

Uvedené ceny u jednotlivého tovaru sú ceny vrátane DPH.

4. Platobné podmienky

Kupujúci má možnosť vybrať si z nasledujúcich spôsobov platby:

- Prevodom (platba vopred)- na základe objednávky bude zaslaná elektronickou  poštou výzva k platbe. Zásielka bude poslaná kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriéra po pripísaní čiastky na náš účet.

 
- Platba na dobierku do hmotnosti 20 kg (pri objednávkach do 100,-€) – tovar je platený pri doručení.Predávajúci si uplatňuje právo pri nákupe niektorých druhov tovaru aj pri objednávke nad 100 EUR požadovať platbu vopred.

 

5. Dodacie podmienky

Dodanie tovaru bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne, ak je tovar skladom, je to zvyčajne od 2 do 7 pracovných dní . Ak tovar nie je skladom, je dodacia lehota dlhšia, o čom predávajúci oboznámi kupujúceho telefonicky alebo písomne e-mailom.

Spôsoby dodania tovaru:

 - osobný odber je potrebné dohodnúť si telefonicky 2 pracovné dni vopred  na emailu info@plavecke-pomocky.eu alebo na  tel. čísle: +420 777 288 744

- doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty,
- doručenie prostredníctvom kuriérskej služby GLS

6. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Vami odoslaná objednávka (kúpna zmluva) sa považuje za záväznú. Avšak v zmysle ustanovenia § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo na odbernom mieste.

Ak tak zákazník chce urobiť, kontaktuje predávajúceho a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy, kde uvedie číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Tovar musí zákazník vrátiť nepoškodený, v originálnom neporušenom obale a s kompletným obsahom (s návodom, záručným listom a kompletným príslušenstvom) a s kópiou faktúry.

List môže byť priložený k tovaru, alebo poslaný ako doporučená poštová zásielka. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

Tovar a žiadosť o odstúpenie od zmluvy doručte osobne, alebo zašlite na našu adresu:

Tutee cz s.r.o.
Steinerova 56, Beroun 26601
Česká republika

Tovar doporučujeme pri doprave poistiť. Neposielajte tovar na dobierku.

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

7. Reklamácie a záručné podmienky

Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či nie je zásielka zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený. O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu informovať dopravcu aj predávajúceho. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nesie zodpovednosť prepravca.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar vrátane príslušenstva čistý, mechanicky nepoškodený vrátane faktúry predávajúcemu. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.

Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

V prípade reklamácie tovaru postupuje zákazník nasledujúcim spôsobom:

 

Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky predávajúcemu písomne na adresu alebo e-mailom (do predmetu správy uvedie REKLAMÁCIA) a to bez zbytočného odkladu. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

  • označenie reklamovaného tovaru

  • dôvod reklamácie

  • termín nákupu

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a plynie odo dňa prevzatia tovaru oprávnenou osobou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe, začína plynúť nová záruka.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. V prípade zistenia výrobnej chyby môže byť tovar vymenený kus za kus, alebo vrátená peňažná čiastka.

8. Záruku však nemožno uznať napríklad v týchto prípadoch:

1. tovar je reklamovaný po uplynutí záručnej doby
2. došlo k neoprávnenej zmene údajov v záručnom liste
3. tovar určený na reklamáciu nie je dodaný s originálnymi dokladmi (doklad o kúpe a záručný list)
4. na tovare boli porušené ochranné samolepky alebo pečate inštalované výrobcom alebo autorizovaným servisom
5. tovar bol neodborne inštalovaný, upravovaný alebo opravovaný
6. tovar bol používaný v rozpore s návodom na použitie
7. nemožno reklamovať aj bežné opotrebovanie tovaru
8. tovar bol poškodený živlami (oheň, blesk, el. výboj, voda, atď.)
9. tovar má vadu, kvôli ktorej bola dojednaná jeho nižšia cena

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu).

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas nadobu neurčitú.

Zákazník má prístup k svojim osobným údajom a má právo tieto údaje opravovať. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje zákazníka neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou dopravcu (uvedenie mena, adresy, príp. telefónu zákazníka). Zákazník môže písomne alebo telefonicky vyjadriť svoj nesúhlas s evidenciou jeho osobných údajov.

Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.